СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

ДОКУМЕНТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Вътрешноучилищни документи
Финансови отчети
Заповеди на директора

 

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК
          1. Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и на Ушгоритьм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          3. Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.      ТУК!
          4. Методически насоки и съвети за представяне на темата за насилието, тормоза и видовете тормоз и насилие в училище.      ТУК!

Вътрешноучилищни документи

ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ
  Информация по чл.15, ал.3 от Закона за достъп до обществена информация
ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕ, УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ
УЧЕБНА 2020-2021 Г. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ПО ПАРАЛЕЛКИ
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 Г.
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА СРЕДА, В УСЛОВИЯ НА COVID-19
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, НАЧАЛЕН ЕТАП
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
УЧЕБНА 2020-2021 Г.
УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ, ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

Финансови отчети

Заповеди на директора (учебна 2020/2021 година)

 

ЗАПОВЕД № РД-04-187/13.11.2020 г.
Заповед на директора на училището във връзка с пандемиологичната обстановка и обучението на учениците в електронна среда.
Виж заповедта ТУК!