СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРИЕМ

Обучението в СУ "Васил Левски" се осъществява от 1 до 12 клас в трите образователни степени (начална, прогимназиална и гимназиална).

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Организация на приема в I клас за учебната 2020/2021година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас! Това е едно от най-вълнуващите събития във Вашия и в живота на вашето дете, равнозначно на мига, когато то прохожда.
За изявите на нашите деца, ние като ръководство, сме създали традиции: ежегодно се организират дни на таланта, в които всяко дете може да демонстрира своите възможности - да пее, да рисува, да танцува, да пише стихове и др.

Тома Томев, директор на СУ "Васил Левски"

 

 

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020-2021 г., ще се осъществи за времето от 21.04 до 31.05.2020 г.
Предвид на извънредното положение, при подаването на документите за записване, не е необходимо при декларирането на настоящ адрес, да се представя документ от ГРАО. След приключване на кампанията, комисията ще провери достоверността на подадената информация.
Заявленията за прием могат да се подават по един от двата начина:
      1. Електронно на сайта на СУ "Васил Левски" - Севлиево
          За да попълните електронен формуляр за приема на вашия първокласник, моля последвайте следния линк:
          http://short.bg/1LBDN

  • Уважаеми родители, с този формуляр заявявате ЕДНОКРАТНО участието на Вашето дете в приема за I клас, организиран от СУ "Васил Левски" за учебната 2020-2021 година.
    Събирането, обработването и съхраняването на личните данни чрез електронния формуляр е съобразено с нормативните документи в сферата на образованието и се използва само за класирането на учениците в училище.
    Заявления се подават от 21.04 до 31.05.2020 г.
  • Всички родители, подали електронен формуляр, ще получат, в деня на подаване, на своя имейл, входящ № от училището!

      2. На хартиен носител в деловодството на училището (кабинет № 224, всеки работен ден от 09:00 до 15:30 часа), където подавате следните документи:
            - ЗАЯВЛЕНИЕ по зададен формуляр за участие в класиране за прием в първи клас       Виж ТУК!      Може да изтеглите заявлението ТУК!
            - копие на удостоверение за раждане;
            - набор от документи, съгласно Системата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Севлиево
            Ръководство на СУ "Васил Левски"

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СЕВЛИЕВО       Виж ТУК!

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН       Виж ТУК!


РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Виж заповедта на директора ТУК!

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приема в първи клас за учебната 2020/2021 г., съгласно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и Системата за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Севлиево
Виж графика ТУК!

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Виж заповедта на директора ТУК!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

Кой избира къде да учи детето?
Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Кой може да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. (задължително е обучението на деца една година преди постъпване в І-ви клас.

Организация на приема в V клас за учебната 2020/2021 година

Обучението се извършва в общообразователни паралелки, които дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение. За надграждане знанията на учениците е предвидено обучение в избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ).


Организация на приема в VIII клас за учебната 2020/2021 година

ДАТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИЕМА СЛЕД СЕДМИ КЛАС
 
ОБУЧЕНИЕ В ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕКИ
ПРОФИЛ: МАТЕМАТИЧЕСКИ
ПРОФИЛ: ПРИРОДНИ НАУКИ
ПРОФИЛ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ

 

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАБРОВСКА ОБЛАСТ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

Виж списъка  ТУК !

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща.
С удоволствие ще Ви отговорим!
За контакти с нас