СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Създаването на обществени съвети цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

Image 03

 

 

 

 

Из Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция...

 

Протоколи от зсаседания на ОС при СУ "Васил Левски",
учебна 2019/2020 гоина

ПРТОКОЛ 1 /10.12.2019г./
от проведено събрание за излъчване на представители на родителите в ОС при СУ "В. Левски"
Виж     ТУК

ПРТОКОЛ 1 /10.12.2019г./
за проведено заседание на ОС при СУ "В. Левски"
Виж     ТУК

ПРТОКОЛ 3 /29.01.2020г./
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности за 2019 година при СУ "В. Левски"
Виж     ТУК

ПРТОКОЛ 4 /26.02.2020г./
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности, размера на капиталовите разходи и за разпределението на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището за 2020 година
Мнения за вземане на решение за вида на предложената закуска (основна или подкррепителна) за учениците от I -IV клас.
Виж     ТУК

Отчет за дейността на ОС при СУ "В. Левски", учебна 2018/19

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС ПРИ СУ "В. ЛЕВСКИ",
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ВИЖ ПОВЕЧЕ!      

Протоколи от зсаседания на ОС при СУ "Васил Левски",
учебна 2017/18 г.

Протокол 1
Становище за отчета за изпълнението па бюджета по дейности за трето тримесечие на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 3
Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи на СУ "Васил Левски" за 2017 г.
Виж     ТУК

Протокол 4
Списък на учебниците и учебните комплекти за 1 и V клас избрани от учителите за учебната 2017/2018 година на СУ "Васил Левски".
Предложения за план-прием е I и V клас за 2017/2018 учебна година.
Виж     ТУК

Протокол 5
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности за първото тримесечие на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 6
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности на шестмесечието на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 7
Списък на учебниците и учебните комплекти за II и VI клас избрани от учителите за учебната 2017/2018 година на СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 8
Предложение за съгласуване Училищния учебен план и учебните планове на Iа, Iб,1в, Iг, IIа, IIб, IIв, IIг, Va, V6, Vв, Vг, VIa, VI6, VIв, VIг, VIIIa, VIII6 и VIIIB за 2017/2018 учебна година.
Виж     ТУК

Протокол 9
Приемане на ежегодния отчет за изпълнението на стратегията за развитие на училището.
Одобряване на стратегията за развитие на училището за периода 2017-2021 г.
Виж     ТУК

Важно!