СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

 

СИНДИКАТИ

Нормативни документи за отрасъл "Образование"
Синдикати
Финансови отчети

Нормативни документи за отрасъл "Образование"

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование   ТУК
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка    ТУК
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците    ТУК
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование    ТУК

НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета   ТУК
НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета   ТУК
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДИФЕРЕНЦИРАНО ЗАПЛАЩАНЕ”  ТУК

Колективен трудов договор

 

 

КТД ОТРАСЪЛ "ОБРАЗОВАНИЕ" 17.08.2020г.   ТУК

 

КТД - 2019   Училищно споразумение    ТУК
   

Синдикални организации

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ КЪМ КНСБ

Списък - членове   ТУК

СИНДИКАТ "ОБРАЗОВАНИЕ" КЪМ КТ "ПОДКРЕПА"

Списък - членове   ТУК

 

 

Миинистерство на образованието

РУО Габрово

 

Финансови отчети