СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

Административни услуги

СТРАНИЦА В ПОМОЩ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Архив

 

За Вас потребители

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
 

ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ

- Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
- Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
- Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
- Приемане на ученици в V клас в профилираните гимназии с профил Математически или Природни науки на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием
- Приемане на ученици, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища в XI клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии и средни училища на места определени по допълнителния държавен план-прием

ИЗДАВАНЕ НА ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП ИЛИ ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРИЗНАВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС ЗА КЛАСОВЕТЕ ОТ I ДО VI В УЧИЛИЩЕ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – УДОСТОВЕРЕНИЯ, СВИДЕТЕЛСТВА, ДИПЛОМИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на дубликат
Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Приложение към чл. 13, ал. 1
Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на европейско приложение към диплома за средно образование
Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!

ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

(влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
Изтегли ОБРАЗЕЦ ТУК и попълни!