СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Създаването на обществени съвети цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

Image 03

 

 

 

 

Виж членовете на
Обществения съвет ТУК!

Из Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция...

 

Отчет за дейността на ОС при СУ "В. Левски", учебна 2018/19

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОС ПРИ СУ "В. ЛЕВСКИ",
УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

ВИЖ ПОВЕЧЕ!      

Протоколи от зсаседания на ОС при СУ "Васил Левски",
учебна 2017/18 г.

Протокол 1
Становище за отчета за изпълнението па бюджета по дейности за трето тримесечие на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 3
Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи на СУ "Васил Левски" за 2017 г.
Виж     ТУК

Протокол 4
Списък на учебниците и учебните комплекти за 1 и V клас избрани от учителите за учебната 2017/2018 година на СУ "Васил Левски".
Предложения за план-прием е I и V клас за 2017/2018 учебна година.
Виж     ТУК

Протокол 5
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности за първото тримесечие на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 6
Становище за отчета за изпълнението на бюджета по дейности на шестмесечието на 2017 г. при СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 7
Списък на учебниците и учебните комплекти за II и VI клас избрани от учителите за учебната 2017/2018 година на СУ "Васил Левски".
Виж     ТУК

Протокол 8
Предложение за съгласуване Училищния учебен план и учебните планове на Iа, Iб,1в, Iг, IIа, IIб, IIв, IIг, Va, V6, Vв, Vг, VIa, VI6, VIв, VIг, VIIIa, VIII6 и VIIIB за 2017/2018 учебна година.
Виж     ТУК

Протокол 9
Приемане на ежегодния отчет за изпълнението на стратегията за развитие на училището.
Одобряване на стратегията за развитие на училището за периода 2017-2021 г.
Виж     ТУК

Важно!