СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

На тази страница публикуваме всички обществени поръчки.

 

 

 

 

 

ВХОД в системата за обществени поръчки www.SOP.bg.

АКТУАЛНО

14. 03. 2019 година

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Наименование на поръчката:
"Доставка на природен газ за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево"
Обект на поръчката:
Доставки
Описание на предмета на поръчката:
Предмет на обществената поръчка е доставка на природен газ за отопление за нуждите на СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево за недвижим имот, находящ се на ул. Гладстон № 22. Прогнозната стойност на поръчката е 104 000 лв. без ДДС. Срокът, за който ще се сключи договор е до ноември 2020г. вкл. и започва да тече от неговото подписване.
Виж решението ТУК!

==========================================================

23. 06. 2018 година

Със Заповед № РД-04-1007/22.06.2018г. на Директора на СУ "Васил Левски" гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години на помещение – част от имот публична общинска собственост, актувана с АОС 840/ 13.12.2001г., представляващ "Кухня" с площ 65 кв. метра, заедно с оборудването, на първия етаж от сграда с идентификатор 65927.501.4515.5 от сградата на СУ "В. Левски", гр. Севлиево, ул. Гладстон №22
Виж ТУК!

==========================================================

27. 03. 2018 година

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 230, АЛ.1, Т.7 ОТ ЗОП ЗА 2017 ГОДИНА
Виж ТУК!

==========================================================

22. 11. 2016 година

Открита е процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на член 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет: "Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" - Севлиево"

Виж заповедта на директора!
Виж договора за доставка на природен газ!

==========================================================

08. 09. 2016 година

Открита е процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно натдаване за срок от 5 години на помещение - част от имот публична ощинска собственост, актувана с АОС 840/ 13.12.2001 година. представляващ ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ и трайно прикрепен стоматологичен апарат, с площ 15 кв. метра, намиращ се на първи етаж в масивна триетажна сграда - СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", гр Севлиево, ул "Гладстон" № 22.

Научи повече!

Виж обявлението!
Виж заповедта на директора!

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ВЪЗЛОЖИТЕЛ СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ГРАД СЕВЛИЕВО

Утвърдени със заповед № РД-09-058 от 29. 09. 2014 година, в сила от 01. 10. 2014 година

Научи повече!