СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - СЕВЛИЕВО

ПРИЕМ

Обучението в СУ "Васил Левски" се осъществява от 1 до 12 клас в трите образователни степени (начална, прогимназиална и гимназиална).

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Организация на приема в I клас за учебната 2018/2019 година.

Актуално!

Готов е списъка на децата приети в I клас на I-во класиране в СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година

 СПИСЪК НА ДЕЦАТА ПРИЕТИ В I КЛАС НА I-ВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА
                                                                                                                                   ВИЖ ТУК!
Ръководството на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Ви уведомява,
че след обявяване на I-вото класиране на децата, приети в I клас за учебната 2018/2019 година, в училището няма свободни места за записване на първокласници.

===================================================================================

Приемът в първи клас се извършва с Решение на Общински съвет и Решение на Педагогическия съвет на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!
Детето Ви ще бъде в първи клас! Това е едно от най-вълнуващите събития във Вашия и в живота на вашето дете, равнозначно на мига, когато то прохожда.
През учебната 2018-2019 обучението ще се осъществява по учебен план, включващ общообразователния минимум.
За изявите на нашите деца, ние като ръководство, сме създали традиции: ежегодно се организират дни на таланта, в които всяко дете може да демонстрира своите възможности - да пее, да рисува, да танцува, да пише стихове и др. Много тържествен за учениците е моментът на тържествата, посветени на цифрите и буквите, когато всеки получава трибуна за своята изява.

Тома Томев
Директор на СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Класирането на учениците и списък на приетите деца ще бъде на видно място в училището и публикуван в новинарската сраница на сайта на СУ "Васил Левски"

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-04-786/29. 03. 2018 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на училищния план-прием в първи клас за учебната 2018/2019 година
                                                                                Виж заповед на директора!
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приема в първи клас за учебната 2018/2019 г., съгласно изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 12 и бр. 46 от 2017 г.) Обн. - ДВ, бр. 77 от 26.09.2017 г.
                                                                                Виж графика!

ЗАПОВЕД № РД - 04 - 815 / 16.04.2018 год.
Ред и условия за приемане и записване на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година
                                                                                Виж заповедта на директора!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИК В ПЪРВИ КЛАС

Кой избира къде да учи детето?
Изборът на училище се извършва от родителите на детето.
Кой трябва да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете задължително постъпва като ученик в І-ви клас през годината, в която навършва 7 години.
Кой може да постъпи като ученик в първи клас?
Всяко дете, което е завършило подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище. (задължително е обучението на деца една година преди постъпване в І-ви клас.

Организация на приема в V клас за учебната 2018/2019 година.

На вашето дете предстои да продължи обучението си в пети клас. Надяваме се да бъдем полезни при избора на училище за Вашето дете. За да Ви подпомогнем при вземането на решение, Ви предоставяме следната информация:

ОБУЧЕНИЕТО В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Обучението се извършва в общообразователни паралелки, които дават богата обща култура, трайност и задълбоченост на знанията, формиране на нравствени ценности и гражданско поведение. За надграждане знанията на учениците е предвидено обучение в избираеми учебни часове (ИУЧ) и факултативни учебни часове (ФУЧ).
За изявите на Вашите деца в училището са създадени клубове за извънкласни дейности, в които всяко дете може да демонстрира своите възможности - да пее, да рисува, да танцува, да пише стихове и др.
Специално внимание се обръща и на изоставащите ученици. Те са включени в специални модули на обучение и с тях работят допълнително нашите квалифицирани преподаватели.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-04-786/29. 03. 2018 ГОДИНА НА ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО
Утвърждаване на училищния план-прием в пети клас за учебната 2018/2019 година
                                                                                Виж заповед на директора!


Организация на приема в VIII клас за учебната 2018/2019 година.

За учебната 2018/2019 година училището предлага прием след завършен 7 клас в три профилирани паралелки:

ПРОФИЛ "МАТЕМАТИЧЕСКИ"
ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"
ПРОФИЛ "ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ" 

Интензивно изучаване на
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

    ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
         -Математика
        - Информатика
        - Информационни технологии
        - Английски език

Интензивно изучаване на
НЕМСКИ ЕЗИК

    ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
        - Биология и здравно образование
        - Химия и опазване на околната среда
        - Информационни технологии
        - Немски език

Интензивно изучаване на
РУСКИ ЕЗИК

    ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ:
        - Предприемачество
        - География и икономика
        - Информационни технологии
        - Руски език

ОБУЧЕНИЕТО В ПРОФИЛИРАНИТЕ ПАРАЛЕКИ

Езиковите кабинети са модерно обзаведени и оборудвани с техника, отговаряща на съвременните изисквания за чуждоезиково обучение.
Повече от 15 години обучението след 7 клас в СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” се извършва в профилирана паралелка с ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. Постигнатите резултати от обучението през годините говорят, че училището е намерило верния път за образованието и по-нататъшната реализация на своите възпитаници.
Паралелката с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК намери трайна подкрепа от "Хамбергер" ЕООД, и е в партньорски взаимоотношения с Гимназията в Раублинг, Бавария, Германия. Втора учебна година се осъществяват обменни обучения, в които ученици и преподаватели от двете партниращи си училища споделят различни обучителни и преподавателски практики.
Обучението в паралелката с интензивно изучаване на РУСКИ ЕЗИК се подкрепя от Посолството на Руската федерация в България. Екип на Руското посолство, предвождан от извънредния и пълномощен посланик на Руската федерация в България - Анатолий Макаров, преряза лентата при откриването на новия кабинет. Кабинетът е оборудван със средства на МКДЦ "Дом на Москва в София" и включва компютри, таблети, интерактивна дъска.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД № РД-09-4135/29. 08. 2017 ГОДИНА НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по приемане на ученици в неспециализираните училища след завършено основно образование
                                                                                                                                      Виж заповед на министъра!
Съгласно заповедта на министъра провеждането на тестовете е на следните дати:
           БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА       - 21 май 2018 година
           МАТЕМАТИКА                                      - 23 май 2018 година

 

Всеки родител може да посети училището, за да получи отговор на своите въпроси или да ги зададе на електронната ни поща.
С удоволствие ще Ви отговорим!
За контакти с нас