ОБЯВЛЕНИЕ

Share on facebook
Share on linkedin
What they say
Subscribe Newsletter

Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet sites ulla vitae elit libero 

Със Заповед № РД-04-666 / 17.05.2021г. на Директора на СУ „Васил Левски“  гр. Севлиево е открита процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години на помещение – част от имот публична общинска собственост, актувана с АПОС 6549/17.02.2016г., представляващ  ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ и трайно прикрепен апарат стоматологичен, с площ 15 кв.м., намиращ се на първи етаж в масивна триетажна сграда – СУ ”Васил Левски” гр. Севлиево, ул.”Уилиам Гладстон” №23, сграда с идентификатор №65927.501.4515.1 с начална тръжна месечна наемна цена от 73,50 лв. /седемдесет и три лв. и 0,50ст./ без  ДДС и депозит за участие в търга в размер на 7,35 лв. /седем лв.и  0.35ст./

            Необходими документи за участие в търга:

  • Заявление за участие  в търга – свободен текст;
  • Заверено копие от съдебна регистрация на кандидата;
  • Нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се представлява от пълномощник;
  • Документ от банка за внесен депозит по сметка на СУ ”В.Левски” – гр. Севлиево в посочения размер;
  • Документ, удостоверяващ опита на кандидата в стоматологичния бранш;
  • Удостоверение за липса на задължения към СУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево.

Обектът може да се разгледа всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:30 ч. с придружител -дежурен служител от администрацията на училището.

Срокът за приемане на документи за участие в търга, подадени в запечатан и надписан непрозрачен плик с пълните имена на участника и/или ЕИК, е до 13:00 часа на 09.07.2021г. при технически изпълнител на СУ ”В.Левски”- стая №224.

Търгът ще се проведе на 14.07.2021г. от 15:00 ч. в стая №224 на СУ ”Васил Левски”  гр. Севлиево,  ул. „Уилиам Гладстон“ № 23.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 0675/3-33-03.

ТОМА ТОМЕВ

ДИРЕКТОР НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

ГР.СЕВЛИЕВО

Share on facebook
Share on linkedin

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645