Екип

Тома Томев

Директор

tomev.toma@su-sevlievo.com

+359 884 540 515

0675 33303

Надя Цочева
Заместник-Директор
Административно-стопанска дейност

+359 887 199 291

Галина Христова
Заместник-Директор учебна дейност
Начален етап
Теодора Конова
Заместник-Директор учебна дейност
Прогимназиален и Гимназиален етап
Училищен психолог:
Константина Александрова

Училищен психолог

aleksandrova.konstantina@su-sevlievo.com

Педагогически съветници:
Красимира Семерджиева – Георгиева

начален етап

semerdjieva.krasimira@su-sevlievo.com

Валентина Събчева

прогимназиален и гимназиален етап

sabcheva.valentina@su-sevlievo.com

Ресурсни учители:
Кристина Иванова

ресурсен учител

ivanova.kristina@su-sevlievo.com

Маргарита Николова

ресурсен учител/логопед

nikolova.margarita@su-sevlievo.com

Ръководител ИКТ
Донка Пенкова - Христова

Ръководител НИКТ

penkova.donka@su-sevlievo.com

ЕКК – Начален етап
Емилия Иванова Калоянова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 1.А клас

kaloyanova.emiliya@su-sevlievo.com

Десислава Севдалинова Ганева-Петкова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 1.Б клас

ganeva.desislava@su-sevlievo.com

Павлина Любомирова Спирова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 1.В клас

spirova.pavlina@su-sevlievo.com

Петя Петрова Стефанова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 1.Г клас

stefanova.petya@su-sevlievo.com

Кинка Георгиева Иванова

главен учител I – IV клас
кл. ръководител на 2.А клас

ivanova.kinka@su-sevlievo.com

Павлина Симеонова Атанасова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 2.Б клас

atanasova.pavlina@su-sevlievo.com

Нася Димитрова Илиева

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 2.В клас

ilieva.nasya@su-sevlievo.com

Надя Христова Христова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 2.Г клас

hristova.nadya@su-sevlievo.com

Симеонка Василева Димитрова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 3.А клас

dimitrova.simeonka@su-sevlievo.com

Мартина Владкова Владимирова

учител I – IV клас
кл. ръководител на 3.Б клас

vladimirova.martina@su-sevlievo.com

Соня Василева Петкова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 3.В клас

petkova.sonya@su-sevlievo.com

Илонка Михова Рангелова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 3.Г клас

rangelova.ilonka@su-sevlievo.com

Бистра Илиева Банева

ст.учител I – IV клас
кл. ръководител на 4.А клас

baneva.bistra@su-sevlievo.com

Росица Маринова Моновска

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 4.Б клас

monovska.rositsa@su-sevlievo.com

Надя Лозанова Ганчева

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 4.В клас

gancheva.nadya@su-sevlievo.com

Кръстина Асенова Петкова

ст. учител I – IV клас
кл. ръководител на 4.Г клас

petkova.krastina@su-sevlievo.com

ЕКК Групи ЦОУД /целодневна организация на учебния ден/
Донка Цанкова Христова

учител I – IV клас
1. група ЦОУД / 1.А клас /

hristova.donka@su-sevlievo.com

Стефани Ясенова Пенкова

учител I – IV клас
2. група ЦОУД / 1.Б клас /

penkova.stefani@su-sevlievo.com

Ваня Иванова Терзиева

учител I – IV клас
3. група ЦОУД / 1.В клас /

terzieva.vanya@su-sevlievo.com

Айджан Алейдин Салиева

учител I – IV клас
4. група ЦОУД / 1.Г клас /

salieva.aidjan@su-sevlievo.com

Татяна Йорданова Стойчева

ст .учител I – IV клас
5. група ЦОУД / 2.А клас /

stoicheva.tatyana@su-sevlievo.com

Соня Румянова Георгиева

учител I – IV клас
6. група ЦОУД / 2.Б клас /

georgieva.sonya@su-sevlievo.com

Диана Красимирова Георгиева

учител I – IV клас
7. група ЦОУД / 2.В клас /

georgieva.diana@su-sevlievo.com

Албена Иванова Дамянова

учител I – IV клас
8. група ЦОУД / 2.Г клас /

damyanova.albena@su-sevlievo.com

Маруся Петкова Данаилова

учител I – IV клас
9. група ЦОУД / 3.А клас /

danailova.marusya@su-sevlievo.com

Даниела Стефанова Симеонова

ст. учител I – IV клас
10. група ЦОУД / 3.Б клас /

simeonova.daniela@su-sevlievo.com

Марияна Данчева Минчева

ст. учител I – IV клас
11. група ЦОУД / 3.В клас /

mincheva.mariyana@su-sevlievo.com

Диляна Христова Пенчева

учител I – IV клас
12. група ЦОУД / 3.Г клас /

pencheva.dilyana@su-sevlievo.com

Ваня Христофорова Иванова

учител I – IV клас
13. група ЦОУД / 4.А, В клас /
Учител по предприемачество

ivanova.vanya@su-sevlievo.com

Павлина Драгнева Петкова

учител I – IV клас
14. група ЦОУД /4.Г клас /

petkova.pavlina@su-sevlievo.com

Моника Цветанова Найденова-Славкова

ст. учител I – IV клас
15. група ЦОУД / 4.Б клас /

naidenova.monika@su-sevlievo.com

ЕКК Български език и литература
Милена Илиева Белоева

ст. учител БЕЛ
председател на ЕКК БЕЛ
 кл. ръководител на 10.А клас,

beloeva.milena@su-sevlievo.com

Валерия Станчева Христова

ст. учител БЕЛ
кл. ръководител на 6.А клас

hristova.valeriya@su-sevlievo.com

Даниела Юлианова Йорданова

ст. учител БЕЛ
кл. ръководител на 7.А клас

iordanova.daniela@su-sevlievo.com

Здравка Тотева Иванова

ст. учител БЕЛ
кл. ръководител на 12.А клас

ivanova.zdravka@su-sevlievo.com

Капка Христова Пандурска

ст. учител БЕЛ
кл. ръководител на 9.В клас

pandurska.kapka@su-sevlievo.com

Здравка Петрова Димитрова

 учител БЕЛ

dimitrova.zdravka@su-sevlievo.com

Мария Илиянова Стефанова - Василева

учител БЕЛ
кл. ръководител на 6.Б клас

stefanova.mariya@su-sevlievo.com

ЕКК Чужди езици
Боянка Христова Вълчева

Главен учител Английски език
кл. ръководител на 10.А клас

valcheva.boyanka@su-sevlievo.com

Тереза Георгиева Ташкова

Ст. учител Английски език
председател на ЕКК Чужди езици

tashkova.tereza@su-sevlievo.com

Албена Ненчева Маркова

Ст. учител Английски език
кл. ръководител 5.А клас

markova.albena@su-sevlievo.com

Боряна Димитрова Борисова

Ст. учител Английски език
преподавател по АЕ в начален етап

borisova.boryana@su-sevlievo.com

Даниела Руменова Христова

Ст. учител Английски език

hristova.daniela@su-sevlievo.com

Светла Василева Иванова

Ст. учител Английски език
кл. ръководител 7.Г клас

ivanova.svetla@su-sevlievo.com

Севдалина Христова Паришева

Ст. учител Английски език
кл. ръководител 6.Г клас

parisheva.sevdalina@su-sevlievo.com

Снежана Иванова Цонкова

Ст. учител Английски език
кл. ръководител 8.А клас

tsonkova.snejana@su-sevlievo.com

Десислава Иванова Зурева

Ст. учител Немски език
кл. ръководител 8.Б клас

zureva.desislava@su-sevlievo.com

Радослава Михайлова Стоянова

Ст. учител Немски език
кл. ръководител 9.Б клас

stoyanova.radoslava@su-sevlievo.com

Галина Рачева Иванова

Ст. учител Руски език
кл. ръководител 12.В клас

ivanova.galina@su-sevlievo.com

Росица Веселинова Станева- Пикулеата

Учител Руски език
кл. ръководител 11.В клас

staneva.rositsa@su-sevlievo.com

ЕКК – Математика, Информационни технологии
Христина Валентинова Христова

Учител по МАТ и ИТ
Председател на ЕКК Математика и ИТ
кл. ръководител 5.В клас

hristova.hristina@su-sevlievo.com

Николай Иванов

 учител по МАТ
преподавател по Математика

ivanov.nikolay@su-sevlievo.com

Даниела Йовчева Димитрова

Ст. учител по МАТ
кл. ръководител 9.А клас

dimitrova.daniela@su-sevlievo.com

Ирена Галинова Иванова

Учител по МАТ
преподавател по Математика и Предприемачество
кл. ръководител 5.А клас

ivanova.irena@su-sevlievo.com

Пламен Христов Пейков

Ст. учител по МАТ и ИТ

peikov.plamen@su-sevlievo.com

Тони Маринова Дунева

Учител по МАТ и ИТ
преподавател по Математика и ИТ

duneva.toni@su-sevlievo.com

Фатме Ибриямова Гонги

Ст. учител по ИТ и Информатика

ibriyamova.fatme@su-sevlievo.com

Петя Дочева

Учител по ИТ

docheva.petya@su-sevlievo.com

ЕКК – Природни науки
Ана Герганова Жекова

Главен учител – Иновации
Председател на ЕКК Природни науки
кл. ръководител 12.Б клас

jekova.ana@su-sevlievo.com

Ивета Луканова Кръстева

Ст. учител по Химия и ООС
кл. ръководител 11.Б клас

krasteva.iveta@su-sevlievo.com

Йонита Радева Косева - Николова

Ст. учител по Човекът и природата и БИОЛОГИЯ
кл. ръководител 7.В клас

koseva.ionita@su-sevlievo.com

Мария Кирилова Стойнова

Ст. учител по Човекът и природата и Химия и ООС

stoinova.mariya@su-sevlievo.com

Ст. учител по Физика и астрономия

Ива Пейкова

peikova.iva@su-sevlievo.com

ЕКК – Гражданско образование
Пламен Маринов Пенчев

Ст. учител История/География
Председател на ЕКК Гражданско образование
кл. ръководител 8.В клас

penchev.plamen@su-sevlievo.com

Ирена Деянова Петрова

Учител по Философия и Психология

petrova.irena@su-sevlievo.com

Георги Иванов Йонков

Учител по История
кл. ръководител 10.В клас

ionkov.georgi@su-sevlievo.com

Мирослава Христова Михайлова

Ст. учител по История/География

mihailova.miroslava@su-sevlievo.com

Димитринка Николова Пенева

Ст. учител по География и икономика
Кл. ръководител на 6.б клас

peneva.dimitrinka@su-sevlievo.com

Албена Дочева

 учител по Технологии и предприемачество

docheva.albena@su-sevlievo.com

ЕКК Изкуства
Пламен Величков Пеев

Ст. учител по Музика
Председател на ЕКК Изкуства

peev.plamen@su-sevlievo.com

Велизар Иванчев Захариев

Ст. учител по Из. изкуство

zahariev.velizar@su-sevlievo.com

ЕКК Физическо възпитание и спорт
Евгени Стойчев Иванов

Ст. учител по ФВС
председател ЕКК ФВС

ivanov.evgeni@su-sevlievo.com

Венцислав Бончев Младенов

Ст. учител по ФВС
кл. ръководител 7.В клас

mladenov.ventsislav@su-sevlievo.com

Евгени Красимиров Генов

учител по ФВС
кл. ръководител 6.В клас

genov.evgeni@su-sevlievo.com

Павлина Георгиева Станчева

Ст. учител по ФВС
преподавател по ФВС в начален етап

stancheva.pavlina@su-sevlievo.com

Ренан Азис Молла

учител по ФВС

molla.renan@su-sevlievo.com

Стефан Цветанов Йорданов

учител по ФВС

iordanov.stefan@su-sevlievo.com

Администрация

Илиана Методиева Христова

счетоводител

ivanova.iliana@su-sevlievo.com

Мария  Генева Георгиева

домакин

geneva.mariya@su-sevlievo.com

Галина Николова Атанасова

Технически сътрудник

nikolova.galina@su-sevlievo.com

Зорница Христова Минчева

Касиер/библиотекар

mincheva.zornica@su-sevlievo.com

Боян Ботев Ботев

Спасител

botev.boyan@su-sevlievo.com

Медицинско лице – Ренета Димитрова – dimitrova.reneta@su-sevlievo.com

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645