Профил на купувача

Вход в Портал за обществени поръчки

На тази страница публикуваме всички обществени поръчки.

10.05.2023 г.

Обществена поръчка за отдаване под наем на чрез публичен търг с явно наддаване   – част от имот публична общинска собственост – представляващ КУХНЯ.

Необходими документи за участие в търга: • Заявление за участие в търга – свободен текст; • Заверено копие от съдебна регистрация на кандидата; • Нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се представлява от пълномощник; • Документ за внесен депозит в посочения размер; • Удостоверения за липса на задължения от кандидата към Община Севлиево и към СУ ,,Васил Левски“ – гр. Севлиево.
Срокът за приемане на документи за участие в търга, подадени в запечатан и надписан непрозрачен плик с пълните имена на участника иlили ЕИК, е до 16:00 часа на 31.05.2023г. при техническия сътрудник на директора на СУ „В. Левски“ – стая №224.
Търгът ще се проведе на 07.07.2023г. от 14:00 ч. в стая №224 на СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево, ул. „Уилиам Гладстон“ №23.
Допълнителна информация може да получите на телефон: 0675/3-33-03; 3-33-05.

Facebook
Email
Print
Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645