Обществен съвет

СУ "Васил Левски", гр. Севлиево

Обществен съвет

Създаването на обществени съвети цели отваряне на институциите към обществото, изграждане на общност – училище, ученици, родители и общественост.

Из Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция…

Get in touch

872 Arch Ave.
Chaska, Palo Alto, CA 55318
hello@example.com
ph: +1.123.434.965

Work inquiries

jobs@example.com
ph: +1.321.989.645